Městské lázně pro každého

 • bazen-011.jpg
 • bazen-021.jpg
 • bazen-031.jpg
 • bazen-041.jpg
 • bazen-051.jpg
 • bazen-061.jpg

Návštěvní řád bazénového komplexu

S ohledem na ustanovení zákona č. 20/1966Sb., o péči o zdraví lidu, v platném znění, zejména s ohledem na ustanovení § 8 písmeno a), jakož i s ohledem na vyhlášku č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, vydává společnost Alžběty Lázně, a.s. tento návštěvní řád. Návštěvní řád je současně považován za podmínky pro poskytování služeb ze strany provozovatele.

Návštěvní řád bazénu

 1. Provozovatel bazénu organizuje vstup do bazénu v souladu se zveřejněným plánem, pokud aktuální stav odpovídá požadavkům bezpečnosti provozu.
 2. Zakoupením vstupenky nebo předplatného vyjadřuje návštěvník souhlas s návštěvním řádem a zavazuje se k jeho dodržování.
 3. Odpovědný pracovník provozovatele má právo ukončit nebo přerušit provoz při náhlých poruchách, které by mohly způsobit ohrožení zdravotních podmínek veřejnosti a personálu.
 4. Do bazénu nemají přístup nemocné osoby, zvláště osoby trpící vlasovými a kožními či jinými sdělnými (přenosnými) chorobami a chorobami vzbuzujícími odpor, otevřenými poraněními pokožky (porušení integrity) a osoby zahmyzené a opilé nebo pod vlivem jiných omamných látek.
 5. Při vstupu je požadováno, aby oděv návštěvníka nebyl znečištěn nebo v takovém stavu, který by budil odpor a mohl způsobit znečištění úložných skříněk.
 6. Návštěvník je povinen si ve vymezeném prostoru zout boty a dále se pohybovat bos, nebo ve vhodné plavecké obuvi.
 7. Po odložení oděvu a všech osobních věcí a jejich uzamčení ve skříňce, je návštěvník povinen celé tělo umýt mýdlem nebo jiným kosmetickým mycím prostředkem a osprchovat se, včetně hlavy (vlasů) pokud při plavání nepoužívá čepici. Bez omytí a osprchování celého těla není do bazénů vstup povolen.
 8. Každý návštěvník je odpovědný za svůj zdravotní stav a za důsledky způsobené nedodržením zásady uvedené pod bodem č. 4.
 9. Před vstupem do sauny a páry je každý návštěvník povinen se seznámit s pravidly chování a zásadami, které jsou uvedeny samostatně, ale z hlediska právního jsou nedílnou součástí tohoto návštěvního řádu.
 10. Neplavci odpovídají za to, že jsou doprovázeny dostatečným počtem osob, které jsou připraveny jim poskytnout pomoc přiměřeně jejich tělesným proporcím a motorickým schopnostem. Bez doprovodu je vstup neplavcům zakázán.
 11. Koupání dětí je možné od 6 měsíců dítěte. Za bezpečnost dětí odpovídá doprovod. Doprovod je povinen zajistit, aby děti při koupání používaly speciální plenky určené pro plavání s přiléhavou gumičkou kolem nohou. Pro plavání kojenců a batolat jsou organizovány speciální kursy již od 6. měsíce věku dítěte.
 12. V prostorách bazénu je zakázáno jíst, kouřit a žvýkat. Pít je možno pouze z plastových nerozbitných nádob.
 13. Do prostoru bazénu je možné s sebou vzít jen mycí prostředky a ručníky v plastovém obalu. Příruční zavazadla a jiné součásti oděvu musí být odloženy v šatně.
 14. Jediným povoleným oděvem během veřejného plavání jsou plavky bez nohavic (nesmí se používat krátké kalhoty, spodní prádlo apod.) Plavky musí být vyrobeny jako oděvní součástka určená do vody, která je barevně stálá a nepoškozuje ji složení vody v bazénu.
 15. V bazénu je během veřejného plavání zakázáno používání speciální potápěčské výstroje a výzbroje, které by mohlo ohrozit ostatní návštěvníky, nebo by u ostatních návštěvníků mohlo budit dojem nebezpečnosti.
 16. K uložení cenností slouží speciální skříňky. Provozovatel není odpovědný za ztráty cenných předmětů nebo hotovosti, které nejsou uloženy v trezorové skříňce.
 17. Vstup do bazénu je přizpůsoben i pro osoby vyžadující bezbariérový vstup. Pro osoby zdravotně postižené platí zvláštní pravidla. Při prvním vstupu bude takový návštěvník informován pracovníky provozovatele a instruován o pohybu a možnostech využití zařízení.
 18. Návštěvníkům bazénu je zakázáno manipulovat s jakýmkoliv zařízením a ovládacími prvky. Porušení může být trestáno pokutou 100 Kč. Pokud dojde ke ztrátě nebo zničení skříňového zámku, je klient povinen zaplatit jako náhradu za zničený zámek 300 Kč.
 19. V případě jakéhokoliv úrazu má návštěvník povinnost neprodleně informovat obsluhu.
 20. Každý návštěvník je povinen uposlechnout bezvýhradně pokynů obsluhy týkající se provozu zařízení, jeho bezpečnosti a dodržování hygienických pravidel. V případě neuposlechnutí má obsluha právo vykázat návštěvníka z provozu.
 21. V případě nesplnění podmínek tohoto návštěvního řádu pro poskytnutí služeb provozovatelem, je provozovatel oprávněn poskytnutí služeb v konkrétním případě odmítnout.

Návštěvní řád veřejné sauny

 1. Přístup do sauny mají jen osoby zdravé. Z návštěvy jsou vyloučeny všechny osoby, které jsou postiženy jakoukoli nemocí, která může ohrozit zdraví při použití sauny, a nebo může ohrozit zdraví ostatních účastníků sauny (i onemocnění horních dýchacích cest). Jedná se zejména osoby postižené akutním horečnatým onemocněním, záněty očí, nakažlivými nebo odpor vzbuzujícími chorobami, osoby zahmyzené nebo opatřené obvazy. Z účasti jsou vyloučeni i bacilonosiči střevních i jiných nakažlivých chorob.
 2. Z návštěvy jsou dále vyloučeny všechny osoby pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných či návykových látek.
 3. Přístup do sauny je pouze v provozní době sauny.
 4. Před vstupem do sauny je návštěvník povinen se vysvléci i z plavek, řádně se omýt mýdlem a osprchovat. V průběhu saunování je návštěvník nahý a bos.
 5. Do sauny si s sebou každý vezme svůj ručník nebo osušku, na které si sedne.
 6. Pobyt v sauně má být nejvýše cca 15 minut. Následné ochlazení se provádí pod sprchou nebo v ochlazovacím bazénku. Před vstupem do bazénku se návštěvník osprchuje. Cyklus ohřívání a ochlazování se provádí většinou 3x. Proces musí být upraven podle individuálních pocitů a aktuálního zdravotního stavu. Osoby s poruchami oběhového systému se poradí o saunování se svým lékařem.
 7. Po ukončení procesu je nutný odpočinek v odpočívárně, která je společná i pro návštěvníky parní kabiny.
 8. Každý návštěvník je povinen udržovat čistotu, pořádek, základní hygienické návyky v sauně a pokyny obsluhy. Je zakázáno nosit do sauny další předměty (koupací čepice, obuv, plastové výrobky, apod.)
 9. Je zakázáno polévat saunová topidla vodou a používat aromatické přísady v sauně (možná alergie ostatních návštěvníků).
 10. Každý návštěvník je povinen zachovávat klid a svým vystupováním neobtěžovat ostatní návštěvníky.
 11. V případě úrazu nebo nevolnosti je nutné přivolat obsluhu a poskytnout první pomoc. Např. stisknutím tísňového tlačítka v sauně nebo na stěně před saunou. Zneužití tohoto tlačítka může být trestné.
 12. Návštěvník sauny není oprávněn upravovat režim v sauně změnou nastavených parametrů nebo ovlivněním regulátorů v sauně.
 13. Každý účastník odpovídá za svůj zdravotní stav a zdravotní stav nezletilých, které doprovází.
 14. Pro saunování dětí platí zvláštní pravidla. Před první návštěvou sauny informujte pediatra a požádejte o rady týkající se pobytu v sauně.
 15. Každý návštěvník je povinen uposlechnout bezvýhradně pokynů obsluhy sauny, týkající se provozu zařízení. V případě neuposlechnutí je obsluha oprávněna vykázat takového návštěvníka z provozu.

Návštěvní řád veřejné parní kabiny

 1. Přístup do parní lázně mají jen osoby zdravé. Z návštěvy jsou vyloučeny všechny osoby, které jsou postiženy jakoukoli nemocí, která může ohrozit zdraví při použití parní lázně a nebo může ohrozit zdraví ostatních účastníků parní lázně. Jedná se zejména osoby postižené akutním horečnatým onemocněním, kašlem, záněty očí, nakažlivými nebo odpor vzbuzujícími chorobami, osoby zahmyzené nebo opatřené obvazy. Z účasti jsou vyloučeni i bacilonosiči střevních i jiných nakažlivých chorob.
 2. Z návštěvy jsou dále vyloučeny všechny osoby pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných či návykových látek.
 3. Přístup do parní lázně je pouze v provozní době parní lázně.
 4. Před vstupem do parní lázně je návštěvník povinen se vysvléci i z plavek, řádně se omýt mýdlem a osprchovat. V průběhu lázně je návštěvník nahý a bos.
 5. Do parní lázně si s sebou každý vezme svůj ručník nebo osušku, na které si sedne.
 6. Pobyt v parní lázni má být cca 20 minut. Následné ochlazení se provádí v odpočívárně. Proces musí být upraven podle individuálních pocitů a aktuálního zdravotního stavu. Osoby s poruchami oběhového systému se poradí o parní lázni se svým lékařem.
 7. Po ukončení procesu je nutný odpočinek v odpočívárně, která je společná i pro návštěvníky sauny.
 8. Každý návštěvník je povinen udržovat čistotu, pořádek, základní hygienické návyky v parní lázni a pokyny obsluhy. Je zakázáno nosit do parní lázně další předměty (koupací čepice, obuv, plastové výrobky, apod.)
 9. Je zakázáno používat aromatické přísady v parní lázni (možná alergie ostatních návštěvníků).
 10. Každý návštěvník je povinen zachovávat klid a svým vystupováním neobtěžovat ostatní návštěvníky.
 11. V případě úrazu nebo nevolnosti je nutné přivolat obsluhu a poskytnout první pomoc.
 12. Návštěvník parní lázně není oprávněn upravovat režim v parní lázni změnou nastavených parametrů nebo ovlivněním regulátorů parní lázně.
 13. Každý účastník odpovídá za svůj zdravotní stav a zdravotní stav nezletilých, které doprovází.
 14. Pro pobyt dětí v parní lázni platí zvláštní pravidla. Před první návštěvou parní lázně informujte pediatra a požádejte o rady týkající se pobytu v parní lázni.
 15. Každý návštěvník je povinen uposlechnout bezvýhradně pokynů obsluhy parní lázně, týkající se provozu zařízení. V případě neuposlechnutí je obsluha oprávněna vykázat takového návštěvníka z provozu.

Přehled informací:

© 2012 Alžbětiny lázně, a.s.
veškerá práva vyhrazena

Partneři

InfocentrumMMKV