Léčebně-rehabilitační centrum

 • slide-011.jpg

  Za zdravím k našim lékařům

  Představujeme lékaře pod jednou střechou v Alžbětiných lázních... číst dál...

 • slide-02.jpg

  Za zdravím k našim lékařům

  Představujeme lékaře pod jednou střechou v Alžbětiných lázních... číst dál...

 • slide-03.jpg

  Za zdravím k našim lékařům

  Představujeme lékaře pod jednou střechou v Alžbětiných lázních... číst dál...

 • slide-05.JPG

  Za zdravím k našim lékařům

  Představujeme lékaře pod jednou střechou v Alžbětiných lázních... číst dál...

 • slide-06.jpg

  Za zdravím k našim lékařům

  Představujeme lékaře pod jednou střechou v Alžbětiných lázních... číst dál...

 • slide-04.jpg

  Za zdravím k našim lékařům

  Představujeme lékaře pod jednou střechou v Alžbětiných lázních... číst dál...

 • slide-07.jpg

  Za zdravím k našim lékařům

  Představujeme lékaře pod jednou střechou v Alžbětiných lázních... číst dál...

 • slide-08.JPG

  Za zdravím k našim lékařům

  Představujeme lékaře pod jednou střechou v Alžbětiných lázních... číst dál...

 • slide-09.jpg

  Za zdravím k našim lékařům

  Představujeme lékaře pod jednou střechou v Alžbětiných lázních... číst dál...

 • slide-10.jpg

  Za zdravím k našim lékařům

  Představujeme lékaře pod jednou střechou v Alžbětiných lázních... číst dál...

Seznam zkratek

Seznam zkratek používaných ve zdravotnické dokumentaci společnosti Alžbětiny Lázně, a.s.

VAS vertebrogenní algický syndrom
AO atlas occiput
AA atlas axis
CP C(krční) páteř
ThP Th(hrudní) páteř
LP L(bederní) páteř
CB cervikobrachiální
Th/L thorakolumbální přechod
C/Th cervikothorakální přechod
LS lumbosakrální
SI sakroiliakální 
ICHS ischemická choroba srdeční 
CHOPN chronická  obstrukční  bronchopulmonální nemoc
THom. Thomayer
Lass. Lassegue
ACI arteria carotis interna
TE tonzilektomie
HE hysterektomie
ASK  artroskopie
TEP totální endoprotéza
TrP trigger point
HAZ hyperalgická zóna
HSS hluboký stabilizační systém/hluboké stabilizační svaly
PIR postizometrická relaxace
TMT techniky měkkých tkání
ILTV individuální léčebná tělesná výchova
RM reflexní masáž
PM podvodní masáž
Tr. trakce
ADD aduktory
ABD abduktory
F flexe
FF flexory
EX extenze
EE extenzory
E erektory
PVE paravertebrální erektory
MM močový měchýř
DP dle potřeby
Lat. dx., l.dx lateris dextri – pravostranný
l.sin, lat. sin. lateris sinistri – levostranný
Lat laterálně
Ant anterior
Post. posterior
EV endo-vacco
TENS transdermální elektroneurostimulace
DD diadynamik
MGT magnetoterapie
UZ ultrazvuk
MOB. Mobilizace
AGR antigravitační techniky
NF neurofyziologický
ADL (activities of daily living) běžné denní činnosti
DKK obě dolní končetiny
DK jedna dolní končetina
PDK pravá dolní končetina
LDK levá dolní končetina
HK horní končetina
HKK obě horní končetiny
PHK pravá horní končetina
LHK levá horní končetina
DAHSS dynamická aktivace hlubokých stabilizačních svalů/systému
DNS dynamická neuromuskulární stabilizace
SCM sternokleidomastoideus
ILPS iliopsoas
PIRIF piriformins
SCAL scaleni
MMI musculi
SV svaly
Z zevní
V vnitřní
ROT rotace
FL flexe
FASC fascie
DFL dolní fixátory lopatek
HFL horní fixátory lopatek
Bilat. oboustranně
PK páteřní kanál
QF kvadriceps femoris
QL kvadratus lumborum
TS triceps surae
ThLF thoracolumbální fascie
LDF lumbodorsální fascie
CPF klavipektorální  fascie
TA tendum achileum
AT autoterapie
DGYM dechová gymnastika
DG diagnoza
Trp trapezy
LEV SC. Levator scapulae
SPT správné držení těla
VDT vadné držení těla
Prot. Protažení
AC acromioklavikulární
SC scapuloklavikulární
TB triceps brachii
BB biceps brachii
BEF bez efektu
SPIR.D. spirální dynamika
KT karpální tunel
sy KT syndrom karpálního tunelu
SMS senzomotoricá stimulace
SMsy Smíšek systém
Cvičení na NFP na neurofyziologickém podkladě
KP kód pojišťovny
RČ (r.č.) rodné číslo
S sestava např. RM zádová s.

Přehled zdravotní péče - lékař:

© 2012 Alžbětiny lázně, a.s.
veškerá práva vyhrazena

Partneři

InfocentrumMMKV